پیگیری وضعیت مرسولات پستی


۱) شماره مرسوله ۲۴ رقمی خود را از لیست های ارسالی زیر پیدا کنید:


لیست ارسالی های پستی


۲) شماره مرسوله مورد نظر را در سامانه رهگیری مرسولات پستی وارد کرده و وضعیت بسته خود را مشاهده کنید: